top of page
Публічна пропозиція на укладення договору
про надання освітніх послуг

 

ФОП Волобуєва Ганна Володимирівна  (далі – за текстом Виконавець), відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладення договору про надання освітніх послуг (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання

освітніх послуг, умови і правила яких, визначенні у даному Договорі.

 

Виконавець, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією і бере на себе зобов’язання перед фізичними особами, які її приймуть (акцептують), надавати доступ до навчальних матеріалів Виконавця та освітні послуги щодо вивчення та використання цих навчальних матеріалів. Договір про надання освітніх послуг є Договором приєднання. Згідно ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

 

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом подання Заяви-анкети на приєднання до Договору про надання освітніх послуг, шаблон якої є невід’ємною частиною даного Договору. 


 

Договір про надання освітніх послуг 

 

Виконавець, та Замовник громадянин України, що прийняв (акцептував) публічну пропозицію на укладення цього Договору, згідно поданої заяви-анкети, та який діє в інтересах дитини (надалі - Учень) уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується:

 

1.1.1. надати Учню доступ до навчальних матеріалів Виконавця;

 

1.1.2. організувати Учню процес якісного, самостійного вивчення і засвоєння навчальної програми Виконавця використовуючи навчальні матеріалів виконавця;

 

1.1.3. в обсязі до двох годин на тиждень протягом Навчального року надавати Учню інструктажі та консультації з виконання та використання типових задач, завдань, розміщених у навчальних матеріалах Виконавця;

 

1.1.4. при потребі організувати для учнів дистанційні тренінги, конкурси, виступи на фестивалях тощо;

 

1.1.5. здійснювати перевірку, аналіз, корекцію і оцінювання виконаних Учнем завдань.

1.1.6. інші освітні послуги, які потрібні для повного і якісного засвоєння учнями навчальної програми Виконавця.

 

2. Визначення термінів, правила.

 

2.1.Терміни:

 

2.1.1.Навчальна програма – це розроблена Виконавцем (надалі Автор проекту) послідовність тем, завдань, творів. В процесі проведення навчальних занять Навчальна програма може змінюватися та коригуватися.

 

2.1.2.Навчально-методичні матеріали (надалі – НММ) – це розробленні Виконавцем завдання, вправи, твори, текстові матеріали тощо для успішного засвоєння Учнем Навчальної програми.

 

2.1.3.Навчальний Курс (Курс) – це підбір НММ по вивченню творів, опанування навичок гри на інструменті, співу, базові знання сольфеджіо. Вивчення навчального курсу завершується екзаменом.

 

2.1.4.Навчальний місяць – наданий Учню такий об'єм навчальних матеріалів, який засвоюється учнем протягом 4 тижнів. У Навчальний місяць Виконавець надає учню до 8 годин консультацій інструктажів, пояснень інших освітніх послуг, наприклад, перевірки учнівських робіт, виправлення помилок тощо.

 

2.1.5.Навчальний рік – 9 Навчальних місяців. Кількість Навчальних місяців у Навчальному році не залежить від того, коли учень починає навчання. 

 

2.1.6. Місячний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального місяця.

 

2.1.7. Річний пакет навчально-методичних матеріалів - це кількість НММ, які Учень може опрацювати і освоїти протягом Навчального року.

 

2.2.Правила:

 

2.2.1.НММ мають усі властивості інформації та можуть передаватись в електронній, усній, чи письмовій формі.

 

2.2.2.Протягом Навчального року Виконавець повинен передати Учню таку кількість НММ, яка є достатньою для якісного засвоєння Навчальної програми, здач екзаменів.

 

2.2.3.НММ вважаються переданими від Виконавця до Учня з моменту їх першого перегляду, чи їх прослуховування Учнем.

 

2.2.4.Заняття, консультації, інструктажі, інші освітні послуги вказані у пункті 1.1. цього Договору які вимагають у Виконавця часових затрат носять індивідуальний характер.

 

2.2.5.Час, місце і спосіб (очно чи дистанційно) проведення індивідуальних занять, інструктажів, консультацій тощо обирає Виконавець.

 

2.2.6.Виконавець має право залучати інших осіб до виконання цього Договору.

 

3.Плата та порядок розрахунків.

 

3.1.Замовник у Заяві-анкеті обирає спосіб оплати кожного місяця. 

 

3.2.Замовник вносить плату за здійснені Виконавцем освітні послуги вказані у пункті 1.1. цього Договору і які надаються у відповідності до правил описаних у пункті 2.2. цього Договору.

 

3.3.Оплату Замовник вносить як передоплату, або на першому занятті Навчального Місяця.

 

3.4.Замовник може зробити оплату на рахунок вказаний Виконавцем.

 

3.5.Розмір і кількість платежів вказані у Заяві-анкеті Замовника, яка підписується ним особисто є невід’ємною частиною цього Договору.

 

3.6. У разі порушення Замовником чи/або Учнем умов і правил цього Договору, кошти сплачені Замовником щодо виконання умов цього Договору не повертаються.

 

3.7. У випадку наявності у Замовника боргу, Замовник Виконавцю оплачує пеню (штраф) у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочки.

 

4.Обов’язки Сторін.

 

4.1.Обов’язки та права Виконавця:

 

4.1.1.Забезпечити передачу Учню НММ на умовах і правилах, що визначені цим договором.

 

4.1.2.Організувати процес вивчення Учнем НММ.

 

4.1.3.Забезпечити Учня всією необхідною для навчання Учня інформацією: доступ до

навчальних матеріалів тощо.

 

4.1.4.Здійснювати контроль та нагляд за правильним, якісним та повним засвоєнням Учнем Навчальної програми Виконавця.

 

4.1.5.Періодично організовувати контроль знань Учня здобутих під час освоєння НММ шляхом проведення заліків, екзаменів та концертів. 

4.2.Обов’язки та права Замовника:

 

4.2.1.Виконувати вимоги Виконавця, щодо організації навчального процесу, якісного, своєчасного та належного засвоєння Учнем Навчальної програми.

 

4.2.2.Стежити за виконанням Учнем своїх обов'язків. Робити все можливе, щоб Учень виконував свої обов’язки (пункт 4.3 цього Договору).

 

4.2.3.Забезпечити можливість відвідування (перегляду, прослуховування) Учнем занять.

 

4.2.4.Стежити за виконанням Учнем домашніх робіт.

 

4.2.5.Відвідувати батьківські збори, цікавитися успішністю учня, просуванням у вивченні програмування тощо.

 

4.2.6.Своєчасно і в повному обсязі здійснювати передоплату на умовах і в порядку, визначеному цим Договором.

 

4.2.7.При виникненні перешкод для своєчасного внесення плати, Замовник повинен письмово (на пошту, Вайбер Виконавця тощо) за три дні до моменту оплати попередити Виконавця вказавши причини затримки і терміни погашення заборгованості.

 

4.2.8.Фінансувати приїзд учня на заняття, або іншим способом забезпечити відвідування учнем занять.

 

4.2.9.За умови проведення дистанційних занять створити для Учня вдома робоче місце з комп'ютером підключеним до мережі Інтернет обладнаним навушниками і мікрофоном. Забезпечити умови для занять вдома.

 

4.3.Обов’язки та права Учня:

 

4.3.1.Виконувати вимоги Виконавця які стосуються навчального процесу, якісного, своєчасного і належного засвоєння Навчальної програми.

 

4.3.2.Бути присутнім на занятті, не спізнюватися.

 

4.3.3.У разі неможливості відвідати заняття попередити Виконавця вказавши причину пропуску. Попередження повинно бути в письмовій формі на електронну пошту, чи використовуючи програми Viber, WhatsApp тощо. У попередженні обов’язково

вказати вагому причину пропуску.

 

4.3.4.Підтримувати порядок і дисципліну на заняттях.

 

4.3.5.Вести конспект, відповідати на питання, проходити тести.

 

4.3.6.Виконати всі завдання, задачі і проекти, які є у навчальних матеріалах Виконавця.

4.3.7. Виконувати задане Виконавцем домашнє завдання.

 

5.Відповідальність Сторін, вирішення спірних питань, інші умови договору.

 

5.1.Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх

зобов’язань.

 

5.2.Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання, чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання, чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

5.3.Кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку її персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у

цьому Договорі, рахунках, актах та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових,

адміністративно правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних.

 

5. 4. Виконавець не несе відповідальності за стан Учня і його здоров’я під час виконання умов цього Договору.

 

6. Термін дії, умови зміни та припинення Договору

 

6.1.Договір діє з моменту прийняття даної публічної пропозиції шляхом подання Заяви-анкети про приєднання до цього Договору на протязі 9 місяців з моменту підписання. У випадку повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором Договір припиняє свою дію достроково з моменту такого виконання.

 

6.2.Договір може бути припинений за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише у випадках передбачених цим Договором та законодавством України.

 

6.3.Дострокове припинення цього Договору з ініціативи Замовника відбувається шляхом подання письмової заяви на ім’я Виконавця у термін не менше одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору. У заяві Замовник повинен

вказати вагому причину розірвання договору.

 

6.4.Дострокове припинення договору з ініціативи Виконавця відбувається шляхом попередження Замовника про причини розірвання договору. Попередження подається Виконавцем Замовнику у термін не менший одного календарного місяця до дати розірвання дії цього Договору.

 

6.5.У випадках не передбачених цим Договором сторони керуються нормами чинного законодавства.

 

7.БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ

ФОП:

Волобуєва Ганна Володимирівна

Адреса: м. Харків, вул. Григорія Сковороди 22

ІПН: 3498902806

Контактні дані:

e-mail: musicstudiomiavi@gmail.com

web: musicstudiomiavi.com

Контактні телефони: +380937719785 (є вайбер та телеграм), +380991630155.

Розрахунковий рахунок: UA373515330000026007052156504, в АТ

КБ "ПРИВАТБАНК".

Додаткова інформація:

При оплаті на р/р якщо запитує код (ІПН чи ЕДРПОУ)

вказувати 3498902806.

У призначенні платежу обов’язково вказувати: «За навчання

Шевченко Тарас, 0971234567, місто Харків» (Замість Шевченко

Тарас, 0971234567 і міста Харків вказати контактні дані Учня.)

bottom of page